آیا متوفی می تواند وراث را از ارث محروم کند ؟

25 دسامبر 2020، ساعت 23:19

برای رای دادن وارد شوید
بازدید ها:408

در حقیقت اکثر فقها این وصیت را به دلیل مخالفت آن با کتاب و سنت، باطل می‌دانند.
بنابراین، ماده 837 قانون مدنے اگر چہ دارای ابهام است اما وقتے به منبع قانون، یعنی فقه امامیه مراجعه كنیم، ابهام آن برطرف می‌شود.
مطابق مادہ 837 قانون مدنے ایران، وصیت پدر به محروم كردن فرزند از ارث، نافذ نیست اما با مراجعه به تحلیل و تفسیر حقوقدانان از این مادہ و با توجه به قواعد و موازین حقوقی، در صورتی كه پدر صراحتاً فرزند خود را از ارث محروم كند، وصیت مزبور باطل است.

آیا متوفے حق دارد وراث را از ارث محروم ڪند ?

قانونگذار در مادہ ۸۳۷ قانون مدنی ایران، اعلام کردہ است که اگر شخصی به موجب وصیّت، یك یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند، وصیت مزبور نافذ نیست.به اعتقاد فقهای امامیه، هر گاہ شخص وصیتی کند که بر اساس آن، بخواهد یڪی از ورثه را از ارث محروم کند، چنین وصیتی صحیح نیست. به عنوان مثال شخص وصیت کند که به دلیل فساد اخلاقی فرزندش، او را از ارث محروم یا از جمع ورثه، حذف می‌کند. در حقیقت اکثر فقها این وصیت را به دلیل مخالفت آن با کتاب و سنت، باطل می‌دانند.برخی حقوقدانان در این زمینه عقیدہ دارند که از ظاهر جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» چنین استفادہ می‌شود که هر گاہ وارث محروم، به ارادہ وصیت‌کنندہ، تسلیم شود و محرومیت را بپذیرد، وصیت نافذ می‌شود. لازمه پذیرش این نظر، نافذ بودن وصیت تا حد یک سوم است که بدون نیاز به اجازہ نیز اثر دارد، اما در استفادہ از این ظاهر باید احتیاط كرد، زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملك قهری ورثه برای حفظ مصالح خانوادہ وضع شدہ است و با نظم عمومی جامعه ارتباط نزدیك و مستقیم دارد.به عنوان مثال، هر گاہ كسی وصیت کند كه فلان وارث او از ارث محروم باشد یا به فلان وارث او ارث دادہ نشود یا فرد، وارث او نیست، وصیّت مزبورموجب محرومیت او از ارث نخواهد شد.بنابراین، مادہ ۸۳۷ قانون مدنے اگر چہ دارای ابهام است اما وقتی به منبع قانون، یعنی فقه امامیه مراجعه كنیم، ابهام آن برطرف می‌شود. مطابق مادہ ۸۳۷ قانون مدنی ایران، وصیت پدر به محروم كردن فرزند از ارث، نافذ نیست اما با مراجعه به تحلیل و تفسیر حقوقدانان از این مادہ و با توجه به قواعد و موازین حقوقی، در صورتی كه پدر صراحتاً فرزند خود را از ارث محروم كند، وصیت مزبور باطل است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه:

ورود