حبیب الله جنیدی

درباره من

سوابق تحصیلی
سوابق کاری
معاون دادستان و سرپرست

دادسرای چابهار

1370 - تا کنون


دادیار

دادسرای زاهدان

1370 - تا کنون


معاون دادستان و سرپرست

دادسرای بجنورد

1370 - تا کنون


دادرس مطلق

دادگاههای نظامی

1370 - تا کنون


بازپرس

دادسرای نظامی

1370 - تا کنون


نائب رئیس هیات مدیره

موسسه حقوقی بین المللی آرارات

1384 - تا کنون