ثبت شرکت در ایران ،ارمنستان و گرجستان

شرکت چیست؟
شرکت، یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی ازهر دوی آن ها است. بنا برتعریف قانون مدنی ایران، شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه.
ثبت شرکت درایران توسط سازمان ثبت اسناد واملاک ایران و در اداره ثبت شرکت ها صورت می گیرد. برای ثبت شرکت درابتدا باید موضوع و نوع شرکت خود را مشخص نمایید. به طورکلی درقانون تجارت ایران هفت گونه شرکت تجاری وجود دارد.
شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی‌، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید ی و یا مصرف، از انواع شرکت های تجاری هستند که درقانون تجارت ایران شناخته شده و معتبر می باشند.
• شرکت سهامی :
برابر ماده 2 قانون تجارت، شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد؛ وبرابر ماده 3 قانون تجارت، درشرکت سهامی تعداد شرکا نباید از3 نفر کمتر باشد. و براساس ماده 1 قانون تجارت، سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امورتجاری تشکیل شده وهریک ازشرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول بدهی و تعهدات شرکت است.
شرکت تضامنی :
شرکتی است که با نام مخصوصی برای انجام امور تجارتی بین دو یا چند تن با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد‌، هریک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض می باشند. در صورتی که نام برخی مالکان شرکت درنام شرکت آمده باشد، شرکت تضامنی محسوب می شود.
شرکت مختلط سهامی :
ازترکیب دو شرکت تضامنی و شرکت سهامی، شرکت مختلط سهامی به وجود می آید . این شرکت ها با ترکیب قوانین و مقررات تعیین شده برای شرکت های سهامی و تضامنی به وجود می آیند وهر کدام ازشرکا بسته به ضامن و یا سهامی بودنشان براساس قوانین خاص خودشان عمل می کنند. مسئولیت بیشتر این شرکت ها با شریک ضامن است و شرکای سهامی هم تنها به اندازه سهام خود در شرکت تعهد دارند.
شرکت مختلط غیر سهامی :
شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای اتجام امور تجاری در باتام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود؛ شریک ضامن مسئول تمامی بدهی ها است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، شریک مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
شرکت نسبی :
شرکتی است که بین دو یا چندتن  به منظور امور تجاری تاسیس می شود. مسئولیت هر یک از موسسان شرکت یکسان نیست و به اندازه سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. دراسم این شرکت ها باید عبارت " نسبی" با نام حداقل یک نفر ازشرکا نوشته شود.
شرکت تعاونی :
مشارکتی است که عده ای ازافرادی که هم صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دستیابی به منافع مشترک گرد هم می آیند و شرکت تعاونی ثبت و سرمایه معینی را در میان می گذارند .
 چه افرادی می توانند در ایران نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند؟
1- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می توانند درایران شرکت به ثبت برسانند.
2- اشخاص خارجی می توانند بدون نیاز به داشتن شریک ایرانی، برای ثبت شرکت مالکیت صد درصد داشته باشند.
3- شرکت ها می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی، شرکتی مستقل ثبت نمایند.
مزایای ثبت شرکت در ایران :
ثبت شرکت مزایای زیادی برای شما دارد، از جمله :

  • فعالیت رسمی و قانونی.
  • اطمینان و اعتماد بیشتر ارگان ها، نهادها دولت به اشخاص حقوقی.
  • حمایت بسیار گسترده تر دولت از اشخاص حقوقی.
  • امکان شرکت در مناقصات و مزایدهای سایر شرکت ها و ارگان ها.
  • امکان دریافت نمایندگی رسمی از سایر نهادهای داخلی و حتی خارجی.
  • اعتماد بیشتر مشتریان به شرکت ها با توجه به اطلاع رسانی و پشتوانه بهتر آن ها.
  • امکان استفاده و بهره برداری بسیار بیشتر از امتیازات، اعتبارات و تسهیلات سایر سازمانها.
  • تقسیم مسئولیت بین چند نفر که به عنوان شریک فعالیت می کنند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در ایران :
1_ تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران وهیأت نظار.
2_ دو برگ شرکتنامه تکمیل شده.
3_ تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی.
4_ دو جلد اساسنامه تکمیل شده.
5_ دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده.
6_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل.
7_ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین.
8_ دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره.
9_ اصل وکالتنامه وکیل دادگستری درصورتی که امور توسط وکیل انجام گیرد.
10_ اصل مجوز فعالیت ازمراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیازبه مجوز داشته باشد.