ایتا

درخواست همکاری

فرم زیر را کامل فرمایید

مشخصات فردی

تاریخ تولد

یکی از فیلد های ذیل را انتخاب نمایید

پیشینه تحصیلی

تاریخ دریافت مدرک

پروانه اشتغال به کار

تمایل به فعالیت در گروه:

یکی از فیلد های ذیل را انتخاب نمایید

آپلود فایل رزومه